Organisation og referencegruppestruktur

DeiC koordinerer den nationale digitale forskningsinfrastruktur i samarbejde med og som paraplyorganisation for de danske universiteter.

DeiC-organisationen er under forandring for at understøtte anbefalingerne i Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur. 

I 2021 er DeiC

  • en virtuel, juridisk enhed nder Uddannelses- og Forskningsministeriet/Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. DeiC har ingen ansatte. Medarbejderne er ansat på universiteter og forskningsinstitutioner. DeiC er administrativt under DTUs CVR-nummer.
  • grundlagt som en aftale mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og de otte universiteter med det formål at styrke den nationale indsats og koordinering på området e-infrastruktur til forskning.
  • et samarbejde mellem universiteterne og med orskningsinstitutionerne om i fællesskab at sikre og koordinere den nødvendige e-infrastruktur til dansk forskning. Samarbejdspartnernes behov og holdninger er vigtige for, at DeiC kan udvikle sig i den rigtige retning.

DeiCs bestyrelse

Bestyrelsen er udpeget af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter indstilling fra Danske Universiteter, og består af en person fra ledelsesniveauet på hvert universitet.

Organisationsdiagram 2021 

Ledelsesstruktur

Ledelse

Den daglige leder af DeiC og ansvarlige overfor bestyrelsen er direktør Gitte Kudsk. Ledelsesteamet består udover direktøren af chefen for HPC-området, Eske Christiansen, Anders Sparre Conrad som chef for datamanagement-området, og Martin Bech som leder af forskningsnet, sikkerhed og tjenester i DeiC.

Projekt- og international koordinering

Hver anden uge holdes koordineringsmøde med ledelsen og repræsentanter fra deltagelse i internationale fora og større projekter og aktiviteter.

Referencegrupper

En ny referencegruppestruktur er under opbygning efter godkendelse i DeiCs bestyrelse i august 2020. Referencegruppestrukturen skal sikre en styrket dialog med universiteterne og inddragelse af brugerne af den digitale forskningsinfrastruktur.
Medlemmerne af referencegrupperne indstilles af universiteterne i løbet af efteråret 2020 og vil starte deres virke efterhånden som de bliver etableret.

Referencegrupperne er delt ind efter deres tidsmæssige sigte med aktiviteterne.

Drift

Drift af den digitale forskningsinfrastruktur vil hovedsageligt foregå efter samarbejdsaftale med universiteter, der byder ind på opgaven. Den daglige drift vil blive koordineret på tværs i de såkaldte "back office"-enheder, der består af de driftsansvarlige og DeiCs koordinator for området indenfor HPC, Datamanagement og Forskningsnet og services.
DeiCs koordinator for området vil være formand for gruppen. 

Udover back-office enhederne er der nedsat et fordelingsudvalg (e-ressourceudvalg), der skal modtage og behandle ansøgninger om adgang til de nationale ressourcer på HPC og Datamanagement-området. 

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) er et rådgivende organ under DeiC med reference til DeiCs bestyrelse. KOR har til formål at stimulere og styrke dansk registerforskning og medvirke til at skabe en større sammenhæng og koordination omkring danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre og databaser. 

1-3 års sigte

Referencegrupperne for det 1-3 årige sigte har til formål at følge aktiviteterne nationalt og internationalt på DeiCs hovedområder (HPC, Datamanagement og Forskningsnet og services) og rådgive bestyrelsen om services, aktiviteter og tiltag på området.

Netv Forum  vil have til formål at rådgive om udviklingen indenfor forskningsnet, funktionel sikkerhed og tjenester. Gruppen vil består af infrastrukturansvarlige fra universiteterne. Gruppen er under etablering.  

HPC Forum har til formål at rådgive DeiCs bestyrelse om udviklingen af den nationale HPC infrastruktur, deltagelse i internationale samarbejder og projekter og øvrige tiltag til fremme af HPC anvendelsen i Danmark. Universiteterne indstiller op til 2 medlemmer til gruppen, der udpeges af DeiCs bestyrelse. Formanden udpeges af gruppen blandt medlemmerne. DeiC sekretariatsbetjener gruppen

DM Rådgivende Forum har til formål at rådgive DeiCs bestyrelse om udviklingen af den nationale datamanagement infrastruktur, deltagelse i internationale samarbejder og projekter og øvrige tiltag til fremme af området. Universiteterne indstiller op til 2 medlemmer til gruppen, der udpeges af DeiCs bestyrelse. Formanden udpeges af gruppen blandt medlemmerne. DeiC sekretariatsbetjener gruppen

Sikkerhedskoordineringen på tværs af infrastrukturområderne forventes varetaget af det eksisterende CISO Forum under Danske Universiteter (ikke fastlagt).

Den internationale koordinering vil blive varetaget af udnævnte repræsentanter fra de øvrige grupper. Gruppens formål vil være at sikre koordineret deltagelse i de internationale projekter og organisationer. DeiC vil sekretariatsbetjene gruppen

Visioner

Formålet med Science Forum er at sikre en udvikling af infrastrukturen, der imødekommer fremtidens behov. Medlemmerne af gruppen er forskere, der anvender infrastrukturen og er på forkant med anvendelsen. 

Communities

Formålet med communities er at give rum for erfaringsudveksling på tværs af universiteterne inden et bestemt område. 

HPC TekRef (teknisk referencegruppe for HPC)  er et forum for erfaringsudveksling mellem såvel de lokale som nationale HPC-centre. Medlemmerne er typisk systemadministratorer. Formand for gruppen vælges af deltagerne. 

Net TekRef (teknisk referencegruppe for netværk) er et forum for erfaringsudveksling mellem net- og servicedriftsenhederne på universitetet og forskningsnet-drift og services. Medlemmerne er typisk netværksadministratorer fra universiteterne.

  Forskningsnet HPC og Storage Datamanagement
Drift Net back office HPC back office DM back office
  Fordelingsudvalg
  KOR
1-3 års sigte Net Forum HPC Rådgivende Forum DM Rådgivende Forum
Sikkerhedskoordinering (CISO-forum)
International koordinering
Visioner Science forum
Communities Net TekRef HPC TekRef  
Revideret 09/10/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold