En e-infrastruktur medspiller bliver formet

Af Gitte Julin Kudsk , 02/09/12
Den 19. april 2012 vedtog Finansudvalget det Finanslovstillæg, der var DeiCs (Danish e-Infrastructure Cooperation) fødselspapirer. Det startede en proces, der skal definere hvad og hvem DeiC er, - hvilke services skal vi tilbyde og hvordan? Processen er i gang, og resultatet vil blive offentliggjort på DeiC konferencen den 12. november.

For-historien

Før DeiC blev en realitet lå en lang proces, der startede med (det daværende) Videnskabsministeriets roadmap for forskningsínfrastrukturer, hvor en række paneler med repræsentanter fra forskellige forskningsområder ("Humaniore og samfundsfag", "Fysik og univers", "Energi, klima og miljø", e-science m.fl.) diskuterede veje til fremme af dansk forskning, både indenfor de enkelte paneler med også med en koordinering mellem panelerne. 

Resultatet blev for e-science området, at der hen over sommeren 2011 blev nedsat en arbejdsgruppe, der kom frem med et forslag om at forene de to forskningsinfrastrukturleverandører; Forskningsnettet og DCSC. 

Næste skridt var at Styrelsen for Forskning og Innovation indgik en aftale med alle universiteterne om "reorganisering og styrkelse af danske e-science" i september 2011. Så gik processen lidt i stå som følge af Folketingsvalget den 15. september 2011, og den nye organisation kom ikke med i Finanslovsforslaget for 2012. 

Men den 19. april 2012 blev Aktstykke 70 vedtaget som tillæg til Finansloven, og medarbejdere, ledelse og bestyrelse kunne "trække i arbejdstøjet".

Finanslovstillægget udgør sammen med vedtægterne udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Innovation og aftalen indgået med universiteterne, DeiCs mandat.

I vedtægterne er DeiCs formål beskrevet som: "Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal dels varetage opgaver, som hidtil er blevet varetaget af Dansk Center for Scientific Computing og Forskningnettet, dels tage initiativer og udvikle nye virkemidler, der kan fremme dansk e-Science og være med til at sikre, at dansk forskning til stadighed har adgang til e-infrastruktur, der lever op til de højeste internationale standarder".

Udbredelse af e-science til flere fagområder
Der lægges i mandatet vægt på, at DeiC skal sikre, at e-science udbredes til alle fagområder, herunder specielt områder indenfor de humanistiske og samfundsfaglige forskningsområder, som ikke tidligere har anvendt e-science særlig meget.

Indsamling af behov og forventninger

I øjeblikket er DeiC igang med en besøgsrunde på universiteterne, der skal klarlægge behov og forventninger til den nye organisation. Alle resultaterne samles i en rapport til bestyrelsen.
Besøgene er kun de første i en række af besøg med forskellige interessenter på primært universiteterne.
Brugernes behov og den interne organisering er forskellig fra institution til institution, og DeiC skal sikre, at de tjenester vi tilbyder dækker behovene, så der opnås nationale fordele for forskning. Derfor vil samarbejdet med brugerne, og specielt it-afdelingerne blive tættere end tidligere.  

Kompetencecenter
Af DeiCs mandat fremgår, at vi skal etablere et nationalt kompetencecenter, der skal "opsamle viden, formidle og danne en national platform for viden om videnskabelige beregninger og datalagring. 

Kompetencecentret skal sikre

  • nærhed til brugermiljøer og lokal forankring
  • national koordinering
  • at e-science gøres tilgængelig for alle
  • at centret fungerer som en katalysator for forskning i e-Science og støtter interaktion mellem e-science miljøerne i Danmark
  • at centret leverer brugersupport, vejledning mv. til alle videnskabelige grene
  • at centret gennemfører opsøgende aktiviteter, herunder afholdelse af seminarer, brugerkonferencer mv. 

For at definere hvordan et sådan kompetencecenter skal se ud, er der nedsat en taskforce bestående af repræsentanter fra roadmap panelerne, samt fra universiteternes it-afdelinger og fra supercomputingcentrene. 

Gruppen er mødtes af to omgange den 22. og 30 august. Der udarbejdes en samlet rapport fra møderne. 

Den fremtidige proces

Den 27.-28 september holder DeiCs bestyrelse et seminar, hvor der skal tages beslutninger om DeiCs fremtidige strategi og organisering. På dagsordnen er blandt andet beslutninger omkring kompetencecentret, ansøgningsproces til fondsfunktionen, opstilling af mål for DeiC i mandatperioden mm.

Resultaterne fra bestyrelsesseminaret vil blive præsenteret på et møde for medarbejderne i DeiC på et all-hands møde i slutningen af oktober. Medarbejderne skal på denne baggrund udarbejde handlingsplaner for deres tjenester og ansvarsområder for 2013.

Den fremtidige strategi vil blive præsenteret af Bestyrelsesformand Børge Obel som indledning på DeiC konferencen den 12. - 13. november i Middelfart. Vi opfordrer alle interessenterne til at deltage på konferencen og deltage i det fremtidige samarbejde. 

Relaterede nyheder

Relateret indhold