Året der gik - 2013

Af Gitte Julin Kudsk , 20/12/13

2013 var for os, - som for de fleste - endnu et travlt år. Efter at DeiCs bestyrelses fastlagde strategien for perioden 2012 - 2016 i september 2012, var vi ved årsskiftet klar til at definere og gå i gang med de aktiviteter, der skulle sikre udførelsen af strategien.

DeiCs mandat bygger på samarbejde med interessenter og brugere om at sikre den relevante eInfrastruktur til forskning, nu - og i fremtiden. Vi har derfor i 2013 holdt rigtig mange møder og dannet interessegrupper for de forskellige områder. 

Ved udgangen af 2013 er etableringen af de Change Advisory Boards (CABs), der give input til DeiCs bestyrelse om den fremtidige etablering, i fuld gang. 

Vi ser frem til det fortsatte arbejde og samarbejde i 2014.

Big Data - Big Science - Big Conference

Den 1. - 2. oktober var det tiden til den årlige DeiC konference, der med temaet "The future of eScience - Big Data - Big Science" blev holdt på Comwell i Middelfart.

Omkring 160 deltagere brugte to dage på at høre om eInfrastruktur indenfor netværk, HPC og storage, om datamanagement-initiativer, begrebet Big Data, sikkerhed mm. Den sociale netværksbygning blev plejet i pauserne og om aftenen.

Tak til deltagere og sponsorer for to gode dage. Vi ses igen den 30. september - 1. oktober 2014 til DeiC konference 2014.


Nettet - stadigt større

Ude i verden etableres flere 100 Gbit/s forbindelser over større strækninger. I juni måned demonstrerede 6 af de store internationale forskningsnet en forbindelse på 100 Gbit/s på tværs af Atlanten, og NORDUnet og SURFnet har netop lanceret 2 parallelle 100 Gbit/s forbindelser fra Amsterdam til London.

GÉANT - det net, der forbinder de europæiske forskningsnet opgraderede i augst det europæiske backbone til 2 Tbp/s for at sikre de mere end 1.000 terabytes af data, der dagligt passerer gennem nettet. 

I Danmark er der endnu ikke behov for så kraftige forbindelser, selvom trafikken er stigende. I juni måned blev de to forbindelser fra hhv. Lyngby og Ørestaden til NORDUnet opgraderet til 20 Gbit/s. 

Den nationale trafik befinder sig stadig under de 10 Gbit/s, som er i det meste af det nationale backbone. Til gengæld bliver forbindelserne hele tiden udbygget til at forbinde nye områder og forskningsinstitutioner. I august kunne vi derfor annoncere, at vi nu også leverede net til vindmøller, nemlig til DTUs testcenter i Østerild.

I 2014 tages de indledende skridt til opgradering af hele nettet, læs mere i artiklen "Forskningsnettet udbygges og fornyes"

Verdens første transatlantiske 100 Gbps linje demonstreret
SURFnet og NORDUnet giver forskere hurtige forbindelser til data
GÉANT opgraderer til 2TBPS
Net til vindmøller


HPC Call

Den 12. april udstedte vi et kald om ansøgninger til midler til High Performance Computing. Da fristen udløb den 24. maj havde vi modtaget 54 ansøgninger. Ansøgerne var en blanding af projekter, der tidligere har modtaget midler fra DCSC og en række nye projekter fra et bredt spektra af fagområder. Puljen til uddeling var på 15 mio. kr. og var en del af udfasningen af DCSCs tidligere fondsrolle.

Ansøgningerne blev vurderet af Det Frie Forskningsråd og efterfølgende sendt i partshøring. Juristerne hos Styrelsen for Forskning og Innovation står for udformningen af svarbrevene, og vi forventer at resultatet af tildelingen kan offentliggøres inden udgangen af 2013.

DeiC interessetilkendegivelser om drift af national HPC Center

DeiC har et strategisk mål om at sikre den fremtidige finansiering af high performance computing. Fondsfunktionen som tidligere blev varetaget af DCSC skal iflg. DeiCs mandat udfases frem til 2014.

Derfor holdt bestyrelsesformand Børge Obel og Direktør Steen Pedersen i februar møde med repræsentanter for universitetsledelserne, forskningsrådene og Styrelsen for Forskning og Innovation med fokus på den fremtidige sikring af eInfrastruktur indenfor områderne HPC, national storage og datamanagement.

På baggrund af mødet udarbejdede vi alternative scenarier for fremtidige High Performance Computing strukturer og indkaldte efterfølgende til interessetilkendegivelser om opbygning og drift af nationale DeiC HPC Centre. 

På basis af de indkomne interessetilkendegivelser har DeiCs bestyrelse valgt at gå videre med et samarbejde med Syddansk Universitet, om etablering af et Nationalt HPC Center.

Nationalt supercomputercenter på Syddansk Universitet

DeiC kompetencecenter

Etablering af et kompetencecenter til udbredelse af eScience i Danmark er en af de aktiviteter, der er lagt vægt på i vores mandat.

Vi har i løbet af 2013 haft møder med alle universiteterne, for at afklare, hvilke aktiviteter, der var i gang på området, og hvor DeiC kunne igangsætte aktiviteter.

I løbet af foråret 2014 vil vi arrangere forskellige workshops i samarbejde med universiteterne og DigHumLab med fokus på anvendelse af eInfrastruktur i forskningen. 

Udviklingen af kompetencecentret vil ske i samarbejde med eSciencekomiteen.

Datamanagementstrategi

I foråret inviterede DeiC universiteter, forskningsbiblioteker, arkiver og forskningsråd til et indledende møde om udarbejdelsen af en national strategi for datamanagement, Gruppen nåede i fællesskab frem til et oplæg til national strategi og proces for datamanagement. DeiC og DEFF vil støtte projektet med 10 mio kr. hver. 
Oplægget blev fremlagt på Rektorkollegiets møde den 12. november 2013, og de tilsluttede sig at DeiC og DEFF udarbejder en national strategi i samarbejde med universiteter, forskningsråd og arkiver.
I øjeblikket udpeger interessenterne en styregruppe, der skal stå for udformningen af strategien, samt en plan for implementeringen. Dette arbejde forventes færdigt 1. april 2014, hvorefter det vil blive forelagt Rektorkollegiet,  bibliotekerne og arkiverne til kommentarer. Det endelige oplæg godkendes af DEFFs styregruppe og DeiC bestyrelse.

Mere om arbejdet med en national strategi for datamanagement


Change Advisory Boards - involvering af interessenterne

DeiC ønsker at involvere brugere og interessenter i udviklingen af de forskellige tjenster og aktiviteter.

Som en del af organiseringen nedsætter vi derfor "change advisory boards" (CAB) for de enkelte områder.

I starten af november udpegede bestyrelsen en eSciencekomite efter indstilling fra universiteterne. eSciencekomiteen vil være med til at definere rammerne for udviklingen indenfor supercomputing og for DeiC kompetencecenter.

Som supplement til eSciencekomiteen starter vi i begyndelsen af 2014 en HPC Teknisk Referencegruppe (HPC TekRef). HPC TekRef er en åben gruppe for alle med interesse for den tekniske udviklingen indenfor HPC.

Formændene for de to grupper vil sammen med ledelsesrepræsentanter fra interessenter, der har investeret i infrastrukturen indgå i HPC CAB.

Derudover arbejder vi i øjeblikket på at nedsætte en CAB for WAYF, og snarest muligt også for DKCERT. 

For netværket fungerer Net TekRef, som har eksisteret i mange år, som CAB

Vi ser frem til samarbejdet med de mange grupper.

Medlemmer af eSciencekomite udpeget
HPC TekRef
Net TekRef

DTU værtsorganisation for net og WAYF

Fra 1. januar 2013 blev alle medarbejdere, der havde arbejdet for Forskningsnettet og været ansat i UNI-C overført til DTU. Det skete i forbindelse med en refokusering i UNI-C og blev godkendt i Rektorkollegiet. 

Samtidig flyttede medarbejderne i WAYF ansættelse fra Kulturstyrelsen til DTU, mens de flyttede kontor til IT-Universitetet. 

DTU har i mange år været værtsorganisation for Forskningsnettets netsekretariatet, og efter sammenlægningen af Forskningsnettet og DCSC for DeiC sekretariatet. 

DeiC er en virtuel organisation, hvor medarbejderne er ansat i andre organisationer. I 2014 ser vi frem til at møde vores nye "DeiC-kolleger" i supercomputercentret på SDU, og måske andre steder, som bestyrelsen indgår aftaler med i løbet af året.

DeiC medarbejdere nu alle ansat på DTU
WAYF er flyttet til Ørestaden

Relaterede nyheder

Relateret indhold