Om processen for en national strategi for forskningsdatamanagement

Arbejdet med en national strategi for forskningsdatamanagement tog udgangspunkt i et oplæg fra DeiC og DEFF.

DEFF og DeiC-logoerBaggrund

Forskningsdata er vigtige aktiver for såvel de danske universiteter som for nationen – både forskningsmæssigt og økonomisk.

Forskningsdata viser store vækstrater. Internationale datadrevne forskningskonsortier har egne integrerede datamanagementløsninger, og enkelte fagområder kan benytte sig af de nationale arkiver. Imodsætning hertil lever de øvrige digitale forskningsdata ofte en isoleret og ikke-fremtidssikret tilværelse - privat hos forskeren, hos IT afdelinger eller på kommercielle skytjenester. Sjældent entydigt linket til forskere, projekter og publikationer, og derfor svære at dele, genfinde for verifikation eller genbruge til nye forskningsformål.

Internationalt driver udviklingen en stigende faglig bevidsthed om normer for god videnskabelig praksis udmøntet i politikker og krav fra institutioner og bevillingsorganer, fx EUs Open Research Data Pilot og Open Access-politikker. Også stadigt flere udenlandske tidskrifter kræver, at dataene bag forskningsresultaterne er tilgængelige ifm. peer-review og eventuel publicering. 

Bedre datamanagement er essentielt, og indebærer fælles udfordringer af økonomisk, teknisk, juridisk og politisk art for institutionerne - udfordringer der med fordel kan håndteres i et nationalt samarbejde.

DeiC er via aftalen mellem universiteterne og Forskningsstyrelsen forpligtet til at varetage udviklingsaktiviteter, der har national og tværinstitutionel karakter, herunder indenfor området datamangement, og for DEFF er området ligeledes helt centralt.

På den baggrund har DeiC og DEFF etableret et samarbejde omkring datamanagement og afsat midler til en samlet indsats 2015-18, forudsat en medfinanciering fra universiteter og bevaringsinstitutioner.


Historik

Rektorkollegiet behandlede november 2013 et oplæg fra DeiC og DEFF vedrørende national strategi og proces for datamanagement. 

Oplægget indstillede til, at der udarbejdedes handlingsplaner og økonomiske estimater for en række strategiske indsatsområder for datamanagement, som samlet set slutteligt ville tegne en national strategi.

Oplægget repræsenterede kulminationen på en møderække i interessentgruppen, der tæller repræsentanter fra universiteterne, universitetsbiblioteker, Statens Arkiver, Dansk Data Arkiv, Det Frie Forskningsråd, DEFF og DigHumLab samt DeiC. 

Februar 2014 blev en styregruppe for strategiarbejdet nedsat, ”Styregruppen for National Data Management”, bestående af 11 personer. 8 udpeget af Rektorkollegiet og 1 udpeget af hhv. Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver.

Styregruppen afsluttede sit arbejde primo september 2014, hvorefter udkastet til strategi med tilhørende handlingsplaner og økonomiske estimater blev sendt i høring hos de 8 universiteter, Rektorkollegiet, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver.

DeiC og DEFF behandlede høringssvarene december 2014 og reviderede på baggrund heraf strategien, der blev offentligjort 30. januar 2015.


Kontakt

Chef for Internationale Relationer Rene Belsø (belso@deic.dk)

Projektleder Diba Markus (diba.markus@deic.dk).

Revideret 27/11/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold