DeiCs forslag til fremtidig organisering af HPC i Danmark

Disse sider om processen, der førte frem til DeiCs supercomputeraktiviteter, er hentet fra det daværende websted for DeiC. Vær opmærksom på, at det er historisk materiale, og at oplysningerne ikke nødvendigvis er gældende længere.


DeiC har ud fra sit mandat til at finde en national løsning på den fremtidige organisering af High Performance Computing gennemført en proces med indledende møde, udarbejdelse af to forslag og efterfølgende høring hos universitetsledelser og forskere.

På denne baggrund er DeiC nået frem til følgende løsning.


Den bagvedliggende proces

Den 19. februar 2013 afholdtes et møde med repræsentanter fra universitetsledelserne og fra Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Efter mødet udarbejdede DeiC to forslag til den fremtidige organisering af High Performance Computing.

Forslag 1 var fokuseret om en fortsat decentral organisering af HPC, primært centreret om de fem eksisterende decentrale DCSC-centre.

Forslag 2 gik på, at der som supplement til den decentrale løsning også etableres en national HPC-facilitet.

Begge forslag har som forudsætning, at danske forskere i fornødent omfang kan få adgang til store udenlandske HPC-faciliteter, når der er behov herfor.

De to forslag blev sendt i høring, og høringssvarene kan findes under Fremtidige scenarier for High Performance Computing. Der er modtaget høringssvar fra DTU, ITU, KU, RUC, SDU, AAU og AU.

På basis af disse og DeiC’s strategi, som knytter sig til de grundlag, på hvilke DeiC er etableret, er DeiC kommet frem til nedenstående løsning for HPC i Danmark:


Løsning: High Performance Computing i Danmark

Det er DeiCs vurdering, at der er behov for såvel et lokalt, som et nationalt/regionalt og et internationalt niveau for på bedste vis at understøtte dansk forsknings behov for HPC i fremtiden.

Denne løsningsmodel vil kunne understøtte såvel forskningsprojekter med et stort dedikeret HPC behov på decentrale faciliteter, som forskningsprojekter med mere generelle HPC behov og forskningsprojekter med et mindre HPC behov på de nationale faciliteter.

DeiC har i fremtiden ikke midler til finansiering af HPC. Midlerne vil i stedet skulle findes via investeringer fra universiteterne, samt fra private og offentlige forskningsbevillinger.


Det lokale niveau

Fra høringssvarene er det klart, at der er fortsat behov for decentrale HPC-faciliteter i et omfang, der mindst svarer til det nuværende. Af høringssvarende fremgår, at det er den generelle holdning blandt universiteterne, at man er villig til fremadrettet at finansiere en sådan aktivitet. DeiC har faciliteret en overgangsordning fra central finansiering af de decentrale løsninger til en decentral finansiering af de decentrale løsninger med 15 millioner kroner. (jf.DeiC Call 2013).

Det er DeiC opfattelse, at det lokale niveau er vigtigt og understøtter væsentlige forskningsprojekter på de enkelte universiteter.


Det nationale niveau

Det fremgår også klart fra høringssvarene, at der er behov for en national løsning til at tilgodese en række forskere fra de traditionelle miljøer, men også for at kunne understøtte ønsket om, at endnu flere benytter HPC i deres forskning. Vi skal i denne sammenhæng væk fra afhængigheden af enkelte forskeres bevillinger til udstyr og frem til en løsning, der nationalt kan støtte mindre og nye brugeres behov for HPC.

5 ud af de 7 høringssvar støtter etableringen af en national/regional løsning nu, under nødvendig hensyntagen til økonomi, energiforbrug og hensigtsmæssig placering. Det er vurderingen, at en fælles løsning vil henvende sig til en bredere kreds af brugere.

Det er DeiCs opfattelse, at det nationale behov kan løses ved en eller to middelkraftige nationale løsninger, der vil tilgodese såvel eksisterende som nye brugere med generelt HPC behov, samt brugergrupper, der nationalt set har et fælles dedikeret behov.

DeiC indbyder derfor universiteter og andre interesserede offentlige forskningsinstitutioner eller koalitioner mellem disse parter til at byde ind med interessetilkendegivelser om etablering og drift af nationale HPC faciliteter.

Finansiering:

DeiC vil støtte en eller to nationale løsninger med en samlet bevilling på 15 mio. kr. i 2013. Yderligere investeringer foretages af værtsinstitutionerne, evt. i samarbejde med andre universiteter.

Den fremtidige finansiering af en national HPC-løsning vil ske gennem en prissætning, der gør, at med en 60%’s udnyttelse af den nationale HPC-kapacitet er de fulde omkostninger til drift af de nationale centre dækket. Ved en udnyttelse over de 60% vil der skabes en økonomisk baggrund for løbende at forny og udvide de nationale tilbud.

De konkrete omkostninger ved den aktuelle investering afhænger af valg af afskrivningsmodel og aktuelle driftsomkostninger. Det er derfor ikke muligt at komme med konkrete beløb på nuværende tidspunkt.

Organisering:

Den økonomiske styring, drift og anvendelsen af de to anlæg vil på nationalt plan blive koordineret af DeiC.

  • DeiC er ansvarlig for en prisfastsættelse, der sikrer mulighed for fremtidig finansiering ved en udnyttelse over 60%
  • De nationale faciliteter vil blive drevet af værtsuniversiteterne efter indgåelse af driftsaftale med DeiC.
  • DeiC nedsætter et Change Advisory Board (CAB), som skal være koordinerende bindeled mellem forskerne, DeiC og universiteterne med hensyn til at sikre en optimal national udnyttelse, udbygning og prissætning af HPC faciliteterne, samt medvirke til at udbrede anvendelse af High Performance Computing i Danmark. HPC CAB nedsættes af DeiC efter indstilling fra universiteterne ud fra en hensigtsmæssig fordeling på fagligt område og geografi. HPC CAB referer til DeiCs ledelse/bestyrelse, og sekretariatsbetjenes af DeiC.

DeiC vurderer, at det er vigtigt at starte opbygningen af nationale faciliteter nu. Forslaget er derfor en fleksibel løsning, hvor flere universiteter eventuelt vil kunne koble sig på senere, idet der gennem fremtidige investeringer efter behov vil kunne skrues op på elementerne.


Kompetencecenter/HPC CAB

4 af universiteterne nævner i høringssvaret, at anvendelse og udbredelse af anvendelse af e-Science/HPC bør koordineres på nationalt niveau af en nedsat gruppe.

For flere af universiteternes vedkommende arbejdes der på lokalt at etablere et kompetencecenter til udbredelsen af e-Science.

DeiC vil snarest tage initiativ til etablering af HPC CAB, og igangsættelse af initiativer på kompetencecenter-området.


Det internationale niveau

Muligheden for at opnå adgang til internationale HPC anlæg, som fx PRACE, er væsentlig for flere forskningsprojekter. Såvel det lokale som det nationale niveau skal understøtte danske forskeres mulighed for dette.

DeiC vil fortsat medvirke aktivt til at sikre danske forskeres adgang til internationale Tier-0 anlæg, gennem aktiv deltagelse i internationale samarbejder.


Næste skridt

DeiC indbyder universiteter og øvrige offentlige forskningsinstitutioner eller koalitioner mellem disse parter til at komme med interessetilkendegivelse om opbygning og drift af en national HPC facilitet.

Interessetilkendegivelser sendes til DeiC senest fredag den 21. juni.

DeiC vil herefter indgå i dialog med parterne.

DeiC vil derudover samarbejde med universiteterne om etablering af et HPC Change Advisory Board (CAB), til rådgivning af DeiC mht HPC og opbygning af et nationalt kompetencecentersamarbejde.

Vedtaget af DeiCs bestyrelses på bestyrelsesmøde den 21. maj 2013.


Modtagne interessetilkendegivelser

 


Revideret 25/11/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold